De vereniging

… van de oprichting tot heden

De gymnastiekvereniging ‘Arena’ is opgericht op 24 januari 1884 door een negental mannen. Plaats van handeling was bij logement Westerhof. De leiding van deze oprichtingsvergadering was in handen van Mr. J. van Giffen.

Eerste agendapunt was de naamgeving van de nieuw op te richten vereniging. Mr. Van Giffen stelde de naam ‘Arena’ voor. Met algemene instemming werd deze naam aangenomen. In de notulen wordt ook de reden genoemd waarom voor de naam ‘Arena‘ is gekozen.

‘Door den leider der Vereeniging werd het voorstel gedaan, om der Vereeniging eenen naam te geven, en stelde daartoe den naam voor van ‘Arena‘, gedachtig aan de arena of het strijdperk der Romeinen, waar ook jonge mannen zich oefenden ter bevordering van gezondheid, vlugheid en kracht.‘

Tijdens de vergadering werd na de besluitvorming om de naamgeving ook het eerste bestuur gekozen. Tot voorzitter werd Mr. J. van Giffen gekozen. Tot secretaris respectievelijk penningmeester werden de heren C. Dekker en A. Weber gekozen.

Uit de notulen blijkt verder dat de eerste gymnastiekoefeningen werden gehouden in het waaggebouw.

In 1888, vier jaar na de oprichting, trad ‘Arena’ toe tot het Nederlands Gymnastiek Verbond. Dat ‘Arena’ ook daar betrokken was mag onder meer blijken uit een brief van 8 april 1889 aan de minister van Binnenlandse Zaken, waarin het bestuur van de vereniging aangaf dat zij ‘met grote ingenomenheid’ het verzoek van het N.G.V. ondersteunde om Gymnastiek een verplicht leervak op de Lagere School te laten zijn.

Het was gymnastiek in de breedste zin wat er bij ‘Arena’ beoefend werd. Wandelen, fietsen, atletiek zijn onderdelen die in de jongste jaren als zodanig gedaan werden. Ook hardrijderijen op de schaats tussen gymnastische verenigingen vonden tot laat in de 20e eeuw plaats.

Door de vele activiteiten die ‘Arena’ in haar beginjaren beoefende ontving de vereniging op 31 januari 1959 een door Koningin Juliana verstrekte onderscheiding. Tijdens het 75 jarig bestaan van de vereniging kreeg de vereniging het predicaat ‘Koninklijk’. Vanaf die dag was het K.G.V. “Arena”, of te wel Koninklijke Gymnastiek Vereniging “Arena”. In 2010 is dit predicaat weer met 25 jaar verlengd tot augustus 2035.